Klagomålshantering

Nivå 1 Skolnivå

Vårdnadshavare och/eller elev uppmanas i första hand vända sig till pedagog eller annan personal på skolan om det är något man undrar över eller är missnöjd med. Om vårdnadshavare inte är nöjd med svaret eller åtgärderna, vänder sig denne/denna till rektor som i samarbete med vårdnadshavare utreder frågan eller klagomålet och vidtar de åtgärder som eventuellt kommer att behövas utifrån de styrdokument, handlingsplaner och rutiner som gäller för det aktuella ärendet.

Om vårdnadshavare inte är nöjd med skolans svar, kan denne/denna vända sig till huvudmannen, dvs Grundskoleförvaltningens klagomålshantering på förvaltningsnivå. Den finns på www.malmo.se och synpunkter och klagomål kan skickas från hemsidan samt med e-post, telefon eller brev.


Comments