Idrott och hälsa

Kunskapskrav

E

C

A

↓Förmåga

RÖRELSE

 Kan delta i lekar, spel och idrotter där rörelserna anpassas till aktiviteten


Bollsporter, 
bollekar, gymnastik, redskapsövningar, lekar, friidrott

 

 

 Jag visar förmågan att röra mig till viss del i de flesta aktiviter vi genomför

(ibland, i vissa övningar/aktiviteter)

 

 

 Jag visar förmågan att röra mig relativt väl i de flesta aktiviter vi genomför

 (oftast, i de flesta övningarna/aktiviteterna)

 

 

 Jag visar förmågan att röra mig väl i de flesta aktiviter vi genomför

 (kan, i ”alla” övningar/aktiviteter)

 

 Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

DANS

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser till takt och rytm

 
Rörelselekar, dansövningar, danser

 

Jag visar till viss del rörelser med takt och rytm till musik och danser

 (ibland, i vissa danser)

 

 

Jag visar relativt väl rörelser med takt och rytm till musik och danser

 (oftast, i de flesta danserna)

 

 

Jag visar väl rörelser med takt och rytm till musik och danser

 (kan, i ”alla” danser)

 

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

 

HÄLSA OCH LIVSSTIL SAMTALA & RESONERA

 
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet samt underbyggande resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan

Uppvärmningens betydelse, säkerhet, din egen livsstil, dina upplevelser. Skrivuppgift

 

 Jag kan till viss del samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet samt samtala enkelt kring hur aktiviteterna påverkar min hälsa.

 

 

 

 

 Jag kan relativt väl samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet samt samtala utvecklande kring hur aktiviteterna påverkar min hälsa.

 

 

 

 

 Jag kan väl samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet samt samtala välutvecklande kring hur aktiviteterna påverkar min hälsa.

 

 
Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

 

FÖREBYGGA SKADOR

Eleven kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador

Teori / skriftligt test

 

 Jag kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador

(se exempel i de arbeten vi gör)

 

 

 Jag kan ge utvecklande beskrivningar av hur man förebygger skador


(se exempel i de arbeten vi gör)

 

 

 Jag kan ge välutvecklande beskrivningar av hur man förebygger skador

(se exempel i de arbeten vi gör)

 

 Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

 

FRILUFTSLIV & UTEVISTELSE ALLEMANSRÄTTEN

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö. 
Eleven kan innebörden av allemansrätten.

 Teori, film och skriftligt test

              

Jag kan till viss del genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö. Jag kan viss innebörd av allemansrätten

(ibland)

 

               

Jag kan relativt väl genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö. Jag kan relativt god innebörd av allemansrätten

 (oftast)

 

           

Jag kan väl genomföra olika aktiviter i natur och utemiljö. Jag kan god innebörd av allemansrätten

 (”alltid”)

 

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

ORIENTERING

 Eleven kan orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan innebörden av kartsymboler.

Teori, kartsymboler och praktiskt test i kartkunskaper

 

 

 Jag kan med viss säkerhet orientera mig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan med viss del innebörden av kartsymboler.

 (ibland, med mycket hjälp)

 

 

 Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan relativt god innebörd av kartsymboler.

(oftast, med lite hjälp)

 

 

 Jag kan med god säkerhet orientera mig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan god innebörd av kartsymboler.

  (kan, på egen hand)

 

 Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

SIMNING (SUMMATIV BEDÖMNING)

Eleven skall kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

 
(Godkänt simtest)

 

 

 

 Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

 

 

 

 

 

 Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

 

 

 

 Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

 

 

 

 Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

BADVETT & ISVETT (SUMMATIV BEDÖMNING)

Eleven skall kunna hantera 
nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider

 
(I simhallen, idrottshall praktiskt badvett/Isvett)

 

Eleven skall kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider

 

 

Eleven skall kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider

 

 

Eleven skall kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider

 

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten


 LPP: Årskurs 3-6 
Underordnade sidor (1): LPP ÅK 3-6
Comments